Menu
Plan je bezoek

Acht principes Governance Code Cultuur 2022

 1. De organisatie realiseert haar maatschappelijke doelstelling door culturele waarde te creëren, over te dragen en/of te bewaren.
  Museum de Fundatie streeft in zijn activiteiten naar duurzaamheid: presteren met respect voor mensen en binnen ecologische randvoorwaarden.
  Museum de Fundatie is open, gericht op samenwerking en deelt zijn kennis met zijn collegae in stad en provincie. De Fundatie is een platform voor creatief talent. Het museum geeft beeldend kunsttalent uit Overijssel en Zwolle een (inter)nationaal podium. De organisatie beweegt zich in het netwerk van de creatieve industrie en werkt daarin intensief samen met creatieve ondernemers en opleidingen, zoals Cibap, Artez, Deltion en KPZ. Museum de Fundatie biedt plaats voor vernieuwing en ontwikkeling.
  De Fundatie zorgt goed voor zijn collecties. Verantwoord tentoonstellen en opslaan, maar ook deugdelijk ontsluiten en door acquisities uitbreiden, restaureren en verbeteren hebben voortdurende aandacht. De afgelopen jaren zijn een reeks belangrijke werken aan de collectie van Museum de Fundatie en aan de Provinciale kunstcollectie toegevoegd. De collectie is de basis van het museum. De Fundatie zal dan ook met grote inzet de kwaliteit van zijn collectie met nieuwe verwervingen blijven vergroten.

 2. De organisatie past de principes van de Governance Code Cultuur toe en licht toe hoe zij dat heeft gedaan (‘pas toe én leg uit’). De organisatie volgt de aanbevelingen op en wijkt daar alleen gemotiveerd van af (‘pas toe óf leg uit’).
  Het bestuur van Museum de Fundatie is verantwoordelijk voor het naleven van de Governance Code Cultuur en de verankering in de organisatie. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het naleven van de Code en komt één keer per jaar bij elkaar om de naleving te evalueren.

 3. Bestuurders en toezichthouders zijn onafhankelijk en handelen integer. Zij zijn alert op belangenverstrengeling, vermijden ongewenste belangenverstrengeling en gaan op een transparante en zorgvuldige wijze om met tegenstrijdige belangen.
  Leden van de Raad van Toezicht van Museum de Fundatie vermijden elke vorm van belangenverstrengeling. De Raad van Toezicht maakt mogelijke vormen van belangenverstrengeling bespreekbaar binnen de vergaderingen van de Raad van Toezicht en handelt op de juiste wijze indien aan de orde. Mogelijke belangenverstrengelingen van bestuurders en toezichthouders worden gemeld aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. De voorzitter besluit of er sprake is van ongewenste belangenverstrengeling of tegenstrijdig belang en treft passende maatregelen. De bestuurder zorgt dat de ongewenste belangenverstrengeling zich niet voordoet of zo snel mogelijk wordt opgeheven. Mocht er sprake zijn van tegenstrijdige belangen, dan onthoud de betrokken bestuurder of toezichthouder zich van besluitvorming en uitvoering van deze zaken.

 4. Bestuurder en toezichthouders zijn zich bewust van hun eigen rol en de onderlinge verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en handelen daarnaar.
  Museum de Fundatie volgt het Raad van Toezichtmodel. Volgens dit model is de directeur/bestuurder verantwoordelijk voor de dagelijkse sturing, houden de leden van de Raad hierop toezicht en heeft daarbij een controlerende, stimulerende en adviserende rol. Het bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig alle informatie die nodig is voor een goede uitoefening van zijn functie.

 5. Het bestuur is verantwoordelijk voor de algemene en dagelijkse leiding, het functioneren en de resultaten van de organisatie.
  De directeur/bestuurder van Museum de Fundatie draagt de verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken binnen de stichting en richt zich bij de vervulling van zijn taak op het culturele, economische en maatschappelijke belang van de stichting, rekening houdend met de van tijd tot tijd geldende governance code.

 6. Het bestuur gaat zorgvuldig en verantwoord om met de mensen en de middelen van de organisatie.
  Museum de Fundatie heeft een eigen arbeidsvoorwaardenregeling, waarbij het salaris is gebaseerd op de salarisschalen uit de Museum cao. Medewerkers van de Fundatie kunnen zonder risico terecht bij  een vertrouwenspersoon of de voorzitter van de Raad van Toezicht voor het melden van vermoedens van misstanden en onregelmatigheden.
  De organisatie van Museum de Fundatie hanteert een interne gedragscode die de principes van de Fair Practice Code omarmt; solidariteit, transparantie, duurzaamheid, diversiteit en vertrouwen en past deze optimaal toe in de praktijk.
   
 7. De Raad van Toezicht voert zijn toezichthoudende, adviserende en werkgeversrol op een professionele en onafhankelijke wijze uit.
  De Raad van Toezicht van Museum de Fundatie vervult zijn toezicht-, goedkeurings-, advies- en werkgeversfuncties op een evenwichtige wijze en richt zich daarbij op het culturele, economische en maatschappelijke belang van de stichting, rekening houdend met de van tijd tot tijd geldende governance code. De Raad van Toezicht van Museum de Fundatie heeft als taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken zowel in de stichting als in de met haar verbonden rechtspersonen. Hij staat de directeur/bestuurder met raad ter zijde. Bij de vervulling van hun taken richten de leden van de Raad van Toezicht zich naar het belang van de stichting en de met haar verbonden rechtspersonen. Ook is de Raad van Toezicht verantwoordelijk voor de profielschets, benoeming, beoordeling, schorsing, ontslag en vaststelling van het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de directeur/bestuurder.
  De Raad van Toezicht bepaalt zijn eigen agenda en de daarvoor noodzakelijke informatie. De afzonderlijke leden hebben een eigen verantwoordelijkheid voor de eigen informatievoorziening. Eenmaal per jaar wordt een vergadering van de Raad van Toezicht gehouden, waarin het bestuur niet aanwezig is en in welke vergadering het functioneren van het bestuur en de raad van toezicht wordt geëvalueerd. De Raad van Toezicht stelt de directeur/bestuurder op de hoogte van de bevindingen uit de evaluatie en rapporteert hierover in het jaarverslag.
  De Raad van Toezicht benoemt op advies van de directeur/bestuurder een externe accountant, die onder andere verantwoordelijk is voor de controle van de jaarrekening en minimaal eenmaal per jaar in een vergadering van de Raad van Toezicht verslag uitbrengt van zijn bevindingen.
   
 8. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor zijn samenstelling en waarborgt daarbij deskundigheid, diversiteit en onafhankelijkheid.
  Museum de Fundatie kent een Raad van Toezicht bestaande uit een door hem te bepalen aantal van ten minste vijf - en ten hoogste acht leden. De organisatie van de Fundatie maakt vacatures in de Raad van Toezicht openbaar en werft nieuwe leden op basis van een profielschets en via een transparante procedure. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de Raad van Toezicht, met goedkeuring van de Gedeputeerde Staten van de Provincie Overijssel. De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar en treden af volgens een door de Raad van Toezicht op te maken rooster. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt, gelet op de diverse facetten die de aandacht van de Raad van Toezicht vragen, naast algemene bestuurlijke kwaliteiten en affiniteit met de doelstelling van de stichting en de door haar bestuurde respectievelijk verbonden rechtspersonen, een spreiding van deskundigheden, achtergronden en disciplines nagestreefd. De Raad van Toezicht is onbezoldigd. De in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten worden aan de leden van de Raad van Toezicht vergoed.