Menu
Plan je bezoek

Persoonsgegevens

Binnen de Stichting Museum de Fundatie (hierna te noemen MdF) verwerken wij persoonsgegevens van onze contactpersonen. Onder persoonsgegevens wordt (kort gezegd) verstaan: alle gegevens die herleidbaar zijn tot natuurlijke personen. Dit betekent dat het kan gaan om gegevens die ofwel direct over iemand gaan, ofwel naar een natuurlijke persoon te herleiden zijn. Onder het verwerken van persoonsgegevens wordt verstaan (kort gezegd); elke handeling met betrekking tot persoonsgegevens. Hierbij kan gedacht worden aan het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, uitwissen en vernietigen van persoonsgegevens. Het verwerken van persoonsgegevens is dan ook onvermijdelijk voor de bedrijfsvoering van MdF.

Dit neemt niet weg dat MdF de privacy van haar contactpersonen van groot belang acht en bij het verwerken van de persoonsgegevens de rechten en plichten die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) uit 2018 in acht neemt. Met dit privacy statement wil MdF haar contactpersonen informeren over de wijze waarop zij omgaat met de persoonsgegevens die worden verwerkt.

Dit privacy statement bevat de volgende informatie:

 1. Welke persoonsgegevens worden er verwerkt? 
 2. Welke bijzondere persoonsgegevens worden er verwerkt? 
 3. Met welk doel worden de persoonsgegevens verwerkt? 
 4. Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard? 
 5. Wie heeft inzage in de persoonsgegevens?
 6. Met wie worden de persoonsgegevens gedeeld?
 7. Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd? 
 8. Wat zijn uw rechten?
 9. Vragen en klachten.

1. Welke persoonsgegevens worden er verwerkt?

De persoonsgegevens van contactpersonen die door MdF worden verwerkt zijn:

 • Naam, voornamen, voorletters, roepnaam, titulatuur & geslacht.
 • Adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mail.
 • Bank- en girorekeningnummer.
 • Een administratienummer.
 • Gegevens die noodzakelijk zijn vanwege een overeengekomen arbeidsvoorwaarde.

2. Welke bijzondere persoonsgegevens worden er verzameld?

MdF verzamelt geen bijzondere persoonsgegevens.

3. Met welk doel worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Elke verwerking van persoonsgegevens moet gerechtvaardigd zijn. De verwerking is gerechtvaardigd wanneer MdF de verwerking kan baseren op één van de zes rechtsgrondslagen die in de AVG staan. De rechtsgronden waar MdF haar verwerkingen op baseert zijn:

 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 • MdF heeft een gerechtvaardigd belang bij de verwerking, welk belang -- kort gezegd - prevaleert boven het belang van diegene wiens persoonsgegevens worden verwerkt.

De verwerking van gegevens geschiedt ten behoeve van de hierna vermelde doeleinden:

 • de interne controle en de bedrijfsbeveiliging;
 • het innen van vorderingen (met inbegrip van het in handen van derden stellen van die vorderingen);
 • het behandelen van geschillen;
 • het doen uitoefenen van accountantscontrole;
 • de uitvoering of toepassing van een wet.

Persoonsgegevens zullen alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor ze verzameld zijn.

4. Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

MdF zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is. Het registreren van persoonsgegevens wordt zo tot een minimum beperkt. De bewaartermijnen die worden gehanteerd zijn:

 • Fiscaal relevante gegevens worden zeven jaar na einde van de arbeidsovereenkomst bewaard. 
 • Overige persoonsgegevens worden gemiddeld twee jaar na het einde van het contact bewaard, tenzij gegevens eerder al niet meer nodig zijn.

5. Wie heeft er inzage in uw persoonsgegevens?

De persoonsgegevens mogen en zullen alleen worden verstrekt aan degene, inclusief derden, die belast zijn met de uitvoering van genoemde doeleinden.

Anderen indien:

 • de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke plicht door de verantwoordelijke;
 • de gegevens verder worden verwerkt voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden(gegevens zijn geanonimiseerd en niet meer herleidbaar naar personen).

6. Met wie worden uw persoonsgegevens gedeeld?

De persoonsgegevens worden met niemand gedeeld, mits het delen van de gegevens noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke plicht door de verantwoordelijke of verder worden verwerkt voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden(gegevens worden in het laatste geval geanonimiseerd en zijn niet meer herleidbaar naar personen).


7. Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

MdF heeft passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden. Mocht er, ondanks de veiligheidsmaatregelen, sprake zijn van een datalek dan wordt dit geregistreerd en wordt het beleid rond datalekken gehandhaafd.


8. Wat zijn uw rechten?

Op grond van de AVG heeft ieder natuurlijk persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt bepaalde rechten. Deze rechten zijn:

 • Recht op inzage. 
  Iedere contactpersoon kan vragen om inzage in de persoonsgegevens die er over hem of haar worden verwerkt. 
 • Recht op een kopie.
  Iedere contactpersoon heeft het recht om een kopie van de aanwezige contactgegevens op te vragen; 
 • Recht op verbetering/aanvulling. 
  Iedere contactpersoon heeft recht op verbetering/aanvulling van zijn of haar persoonsgegevens, dit ingeval gegevens feitelijk onjuist of onvolledig zijn. Verbetering/aanvulling van de persoonsgegevens zal geschieden voor zover dat redelijk is, gelet op het doel van de verwerking van de persoonsgegevens. Indien een contactpersoon het niet eens is met de verwerking van de persoonsgegevens, mag hij/zij een eigen verklaring toevoegen; 
 • Recht op verwijdering.
  Iedere contactpersoon heeft er recht op dat gegevens gewist worden wanneer: 
  - gegevens onrechtmatig worden verwerkt; 
  - een wettelijke ‘wisplicht’ geldt; 
  - gegevens niet meer nodig zijn, gelet op de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt; 
  - de contactpersoon bezwaar maakt tegen de verwerking en MdF geen belangen heeft die zwaarder wegen dan het belang van de medewerker; 
 • Recht op dataportabiliteit.

9. Vragen en klachten

Voor vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met ons via info@museumdefundatie.nl.
Indien u meent dat MdF niet overeenkomstig dit privacy statement of de geldende privacywetgeving handelt, dan kunt u zich wenden tot ons via info@museumdefundatie.nl
Als u niet tevreden bent over de wijze waarop MdF met uw klacht(en) omgaat, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.