Menu
Plan je bezoek

Stichting Museum de Fundatie en Stichting Hannema-de Stuers Fundatie hebben beide de culturele ANBI-status. Dit betekent dat het museum door de Belastingdienst is aangemerkt als 'algemeen nut beogende instelling'. Giften aan Museum de Fundatie zijn daardoor fiscaal aftrekbaar.

Stichting Museum de Fundatie:

ANBI Gegevens Museum de Fundatie 2022

Officiële naam

Statutaire naam: Stichting Museum de Fundatie
Populaire naam: Museum de Fundatie

RSiN (fiscaal nummer)

8615.85.768

Contactgegevens

Postadres: 
’t Nijenhuis 10, 8131RD, Heino/Wijhe


Bezoekadres: 
- Museum de Fundatie: Blijmarkt 20, 8011NE, Zwolle
- Kasteel het Nijenhuis: ’t Nijenhuis 10, 8131RD. Heino/Wijhe

Telefoonnummer: +31 (0)572 388 188 
E-mailadres: info@museumdefundatie.nl

Bestuur

Beatrice von Bormann (directeur-bestuurder)

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:
- Dhr. drs. R.P.M. Wolfkamp (voorzitter)
- Mw. mr. D.C. Hannema
- Dhr. drs. K. Meijer
- Dhr. ir. D. van Vliet

Beleidsplan en doelstelling

Het in stand houden van Museum de Fundatie als een levend museaal centrum in Overijssel voor beeldende kunst, alsmede zorg dragen voor een verantwoorde, doelmatige en kostendekkende exploitatie van alle kunstwerken welke te eniger tijd toebehoren aan de te Zwolle gevestigde stichting: Stichting Hannema-de Stuers Fundatie.

Lees onze missie en doelstelling

Lees ons beleidsplan 2021 - 2024

Beloningsbeleid

Het museum hanteert zijn eigen cao met salarissen gebaseerd op de salarisschalen uit de Museum cao. Het museum houdt zich aan de algemene Wet bezoldiging normering topfunctionarissen (WNT). Leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning. 

Kosten die door leden worden gemaakt in de uitoefening van hun functie worden op declaratiebasis vergoed. Meer informatie over de salarissen van onze topfunctionarissen vind u op pagina 93 van het jaarverslag 2022.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording

Lees ons jaarverslag 2022

Stichting Hannema-de Stuers Fundatie:

ANBI-gegevens Hannema-de Stuers Fundatie

Officiële naam

Statutaire naam: Stichting Hannema-de Stuers Fundatie
Populaire naam: n.v.t.

RSiN (fiscaal nummer)

0041.62.948

Contactgegevens

Postadres: 
’t Nijenhuis 10, 8131RD, Heino/Wijhe

Bezoekadres: 
- Museum de Fundatie: Blijmarkt 20, 8011NE, Zwolle
- Kasteel het Nijenhuis: ’t Nijenhuis 10, 8131RD. Heino/Wijhe

Telefoonnummer: +31 (0)572 388 188 
E-mailadres: info@museumdefundatie.nl 

Bestuur

Beatrice von Bormann (directeur-bestuurder)

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:
- Dhr. drs. R.P.M. Wolfkamp (voorzitter)
- Mw. mr. D.C. Hannema
- Dhr. drs. K. Meijer
- Dhr. ir. D. van Vliet

Beleidsplan en doelstelling

De instandhouding als levende instelling van de verzameling schilderijen, beeldhouwwerken, aquarellen, tekeningen, meubels, porselein, keramiek en andere kunstwerken, oud en modern, de bibliotheek op het gebied van de kunst en de verzameling van reproducties van kunstwerken, tijdens zijn leven bijeengebracht door doctor Dirk Hannema, oud-directeur van het Museum Boymans te Rotterdam en van de kunstwerken die na zijn overlijden door de stichting in eigendom of langdurige bruikleen zijn of worden verkregen.

Lees onze missie en doelstelling

Lees ons beleidsplan 2021 - 2024

Beloningsbeleid

Niet van toepassing, want de stichting heeft geen mensen in dienst.
Het bestuur doet zijn werk onbezoldigd.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording

Lees ons jaarverslag 2022